Rabu, 17 Mac 2010

BAHASA MELAYU PMR KERTAS 2

1. KATEGORI SOALAN - Novel
Soalan novel merupakan Soalan D, iaitu soalan keempat dalam Kertas II. Murid terpaksa membaca dan menyelami ketiga-tiga novel untuk menjawab soalan yang hanya menawarkan jumlah markah yang kecil. Novel tersebut ialah:

a) Aku Anak Timur (Siti Aminah Haji Yusuf) ~ TINGKATAN SATU
b) Kapten Hassan Wira Bangsa (Harun Johari) ~ TINGKATAN DUA
c) Merdeka! Merdeka! (A. Rahman Hanafiah) ~ TINGKATAN TIGA

2. MARKAH - 10

3. MASA - 15 Minit

4. SISTEM PEMERENGGANAN
a) TIGA perenggan:
~ 1 Perenggan Intro
PERENGGAN PERTAMA
~ 1 Perenggan Isi (Isi 1 + Isi 2 + Isi 3)
PERENGGAN KEDUA
~ 1 Perenggan Konklusi
PERENGGAN KETIGA

b) LIMA perenggan:
~ 1 Perenggan Intro
PERENGGAN PERTAMA
~ 3 Perenggan Isi (Isi 1)
PERENGGAN KEDUA
(Isi 2)
PERENGGAN KETIGA
(Isi 3)
PERENGGAN KEEMPAT
~ 1 Perenggan Konklusi
PERENGGAN KELIMA

5. JUMLAH KATA - Lebih kurang 150 patah kata.

6. SKOP SOALAN

1. Sinopsis
2. Tema (2002)
3. Persoalan (2002 / 2009)
4. Plot
5. Teknik Plot
6. Watak (2006)
7. Perwatakan (2003)
8. Latar (2005 / 2008)
9. Gaya Bahasa
10. Nilai (2004)
11. Pengajaran (2007)
12. Biodata Pengarang
13. Sudut Pandangan

7. KEKERAPAN
Mulai Tahun 2006, soalan novel lebih berfokus kerana menjurus kepada novel tertentu dan skop yang lebih tertutup.8. ANALISIS SOALAN 2002 - 2009

2002
Tema / Persoalan
Tulis secara ringkas tentang tema dan persoalan yang diperoleh daripada novel yang anda kaji.

2003
Watak / Perwatakan
a) Nyatakan satu watak utama dalam novel yang anda kaji.
b) Huraikan tiga perwatakannya.

2004
Nilai- bekerjasama
Nilai- bertanggungjawab
Nilai- kegigihan
Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan satu contoh bagi setiap nilai yang dinyatakan di atas.

2005
Latar
LatarMasa Tempat Masyarakat
Latar merupakan unsur penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan satu contoh peristiwa bagi setiap latar di atas.

2006
Watak
Merdeka! Merdeka!
oleh A. Rahman Hanafiah

PERBANDINGAN WATAK
Utama Sampingan
Kudin Pak Awang

Berdasarkan novel di atas, nyatakan tiga perbandingan antara watak utama dengan watak sampingan.

2007
Pengajaran
Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap bantu-membantu dalam kehidupan.

Huraikan empat contoh peristiwa yang berkaitan dengan pernyataan di atas, iaitu dua peristiwa daripada novel Tingkatan 2 dan dua peristiwa daripada novel Tingkatan 3.

2008
Latar
Nyatakan tiga latar tempat daripada novel Merdeka! Merdeka! dan berikan contoh peristiwa yang berlaku.

2009
Persoalan
Tanggungjawab mempertahankan maruah negara

Berdasarkan novel Kapten Hassan Wira Bangsa, berikan tiga contoh peristiwa yang dapat menggambarkan persoalan yang dinyatakan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan